A Tudományunk - Viking Labs

Casey davis diabetes research connection, Color Profile

Kognitív stílusunk és képességeink. Könyvemben a személyt keresve mindvégig a lélektani magyarázatokat hangsú­ lyozom, de figyelembe veszem a neurobiológiai alapokat is, és hangsúlyozom a pszichológiai és biológiai szint közötti integráció lehetőségeit.

típusú diabétesz kezelésére 2 arany bajusz előkészítése kezelésére inzulin-függő diabetes

A tudat és az agy biro­ dalma más-más nyelven beszél. A m odern dinamikus gondolkodású pszichiáternek kétnyelvűségre kell törekednie.

Egészségműveltség a magyar népesség körében

Ahhoz, hogy megismerhesse a személyt, és betegei optimális kezelést kaphassanak Gabbardaz agy és a tudat nyelvét egyaránt el kell sajátítania. Bár a dinamikus pszichoterápia az egyik legfontosabb eszköz a dinami­ kus szemléletű pszichiáter terápiás eszköztárában, mégsem azonos a dinamikus pszi­ chiátriával. A dinamikus szemléletű pszichiáter kezelési beavatkozások széles skáláját használja, amelyek a páciens szükségleteinek dinamikai értékelésétől függnek.

A dina­ mikus pszichiátria egyszerűen olyan koherens fogalmi keretet kínál, amelyen belül elő­ írható valamennyi kezelési forma. Mindegy, hogy a kezelés dinamikus pszichoterápia vagy gyógyszeres kezelés, mindenképpen dinam ikus szemléletű. A dinamikus szemlé­ letű pszichiáter szakértelmének éppen az az egyik döntő fontosságú összetevője, hogy tudja, a beteg pszichés egyensúlyát kevésbé fenyegető kezelések kedvéért mikor kerülje el a feltáró pszichoterápiát Ma a dinamikus személetű pszichiáternek az idegtudományok impozáns fejlődése mellett kell gyakorolnia a szakmáját.

A gyógyítás körülményeire sokfajta kulturális, vallási, etnikai és faji csoport is hat, amelyek kulturális tapasztalatai internalizálódnak, és mélyen hatnak gondolkodásukra és érzésükre, valamint arra is, hogy hogyan nyil­ vánulnak meg a pszichiátriai tünetek. Mindazonáltal minden dinamikus szemléletű pszichiátert továbbra is az a pszichoanalitikus elméletből és technikából származó a maroknyi jól bevált elv vezérel, hosszú maghéj kezelésére a 2.

típusú cukorbetegség a pszichodinamikus pszichiátria egyedülálló jellegét bizto­ sítják. A szubjektív élmény egyedülálló értéke A dinamikus pszichiátriát a továbbiakban a leíró pszichiátriával összevetve határozzuk meg.

A Pszichodinamikus Pszichia Tria Tanko Nyve PDF

Ez utóbbi megközelítés követői a betegeket közös viselkedésbeli és fenomenoló­ giai vonások alapján sorolják be. Tünetlistákat állítanak össze, melyek lehetővé teszik, hogy a betegeket hasonló tünetcsoportok szerint osztályozzák. A beteg szubjektív élménye, azon kívül, ami a listák összeállításakor beszámolójában megjelenik, kevésbé fontos. A viselkedésterápiás beállítottságú, leíró módszert alkalmazó pszichiáter úgy érvel, hogy a casey davis diabetes research connection viselkedésen alapuló pszichiátriai diagnózishoz casey davis diabetes research connection a keze­ lés lényegéhez képest a beteg szubjektív élménye perifériás jelentőségű.

Továbbá a leíró pszichiátert elsősorban az érdekli, hogy miben hasonlít a beteg más, megegyező jelenségeket mutató betegekre, és nem az, hogy miben különbözik tőlük.

Ezzel szemben a dinamikus szemléletű pszichiáterek arra törekszenek, hogy min­ denkiben felleljék az egyedit, azt, hogy egy bizonyos beteg senki máshoz nem hason­ lító élettörténete következtében hogyan különbözik mindenki mástól.

A tüneteket és a viselkedést csak a nagyon is személyes élmények végső közös eredményének teltin­ tik, amelyek átszűrik a betegség biológiai és környezeti meghatározóit. A dinamikai szemléletű pszichiáter nagy értéket tulajdonít még a beteg belső világának: a fantázi­ áknak, az álmoknak, a félelmeknek és a reményeknek, az impulzusoknak és a vágyak­ nak, a szerképeknek, mások észlelésének és a tünetekre adott pszichológiai reakcióknak.

A leíró pszichiáter egy hegyoldalban lévő elzárt üreghez közelítve részletes leírást adhat az üreg megnyitását akadályozó masszív sziklatömb jellegzetességeiről, de nem foglalkozik a szikla alatt az üreg belsejével, m ert azt gondolja, nem megközelíthető, és nem megismerhető.

Ezzel szemben a dinamikus személetű pszichiátert érdekelnék a sziklatömb alatti üreg sötét zugai. A leíró pszichiáterhez hasonlóan ő is észreveszi a nyílás körvonalait, de másként tekint rá.

Azt akarná tudni, hogyan tükrözi a barlang külső része a belső tartalmakat.

nőgyógyászati ultrahang licenc cukorbetegség meggyógyítása

A z érdekli, hogy m iért volt szükség arra, hogy a bejá­ ratnál szikla védje a barlang belsejét. A tu d attalan Barlangmetaforánkkal folytatva: a dinamikus szemléletű pszichiáter megtalálná a módját, hogy miként mozdítsa el a sziklatömböt, belépne a barlang sötét rejtekébe, és talán egy zseblámpával megvilágítaná annak belsejét A casey davis diabetes research connection különösen érdekelnék a padlón lévő tárgyi emlékek, a falon lévő jelzések, mivel azok fényt derítenének ennek a bizonyos barlangnak a történetére.

A földön keresztül felszínre törő víz állandó cso­ bogása arra utalhat, hogy egy föld alatti patak alulról nyomást gyakorol.

A dinamikai szemléletű pszichiátert különösen a barlang mélyének felfedezése érdekelné. Milyen mélyre terjed ki a hegyoldalban'! Ahogy a barlangmetafora sugallja, a dinamikus pszichiátria másik meghatározó sza­ bálya a lélek fogalmi modellje, amely magába foglalja a tudattalant. Freudot a tudattalan létéről két fontos klinikai bizonyíték győzte meg: az álmok és az elvétések.

Az álmok analízise felfedte, hogy motiváló erejük álta­ lában valamilyen tudattalan gyermeki vágy. Az álommunka elfedi a vágyat, így ahhoz, hogy a vágy valódi természetét felismerjük, az álmok analízisére van szükség. Az elvé- tése. Egy gépírónő például ismételten anya mother helyett azt gépelte: gyilkos murder. A freudi elvétés fogalma, amelynek révén az egyén akarat­ lanul felfedi tudattalan vágyait casey davis diabetes research connection érzéseit, ma már kultúránk része.

A dinamikus casey davis diabetes research connection pszichiáter szerint a tünetek és a viselkedés a tudattalan folyamatok visszatükröződései, az elfojtott vágyakkal és kívánságokkal szembeni véde­ kezések, olyanok, m int a szikla, amely védi a barlang tartalmát a felfedezéstől.

Az álmok és a tévcselekmények ráadásul olyanok, m int a barlang falán a rajzok, szimbo­ likus vagy másfajta kommunikációk, melyek az elfelejtett múlt üzeneteit a jelenben kézbesítik. Ahhoz, hogy a dinamikus szemléletű pszichiáter botladozás nélkül fel tudja fedezni őket, kellően meg kell barátkoznia banánchips kalória a sötét birodalommal.

A tudattalan megjelenésének másik fontos útvonala a klinikai környezetben a betegnek orvosával kapcsolatos nem verbális viselkedésében található. Bizonyos jel­ legzetes, gyermekkorból eredő kapcsolódási minták internalizálódtak, és a beteg karakterének részeként automatikusan, tudattalanul lejátszódnak.

  • Egészségműveltség a magyar népesség körében
  • Táplálkozás cukorbetegséggel az inzulin kezelésében
  • Marcel Proust: Az eltnt id nyo mban.
  • OTSZ Online - Egészségműveltség a magyar népesség körében

Ez az oka annak, hogy bizonyos betegek következetesen mindig tiszteletteljesen viselkednek orvosuk- kai, míg mások viselkedése nagyon ellenséges.

Ezek a viszonyulási módok szoros kap­ csolatban vannak Squire elképzelésével a procedurális memóriáról, amely a tuda­ tos, verbális narratív emlékezet birodalmán kívül működik. A memóriarendszerek kutatása következtében sokkal többet tudunk a betegek viselkedéséről a terápiás ülésen. Az explicit memória lehet általános, amely tényeket vagy gondolatokat tartalmaz, vagy lehet epizodikus, amely a jellegzetes önéletrajzi eseményeket casey davis diabetes research connection magába.

Az implicit memória foglalja magába azt a látható viselkedést, melynek az egyén nincs tudatában. A z implicit memória egyik fajtája a procedurális memória. A belső tárgykapcsolatoknak nevezett tudat­ talan sémák bizonyos mértékig nem egyebek, m int különféle személyközi kapcsola­ tok során újból és újból ismétlődő procedurális emlékek. Az implicit memória másik fajtája asszociatív természetű, és a szavak, az érzések, a gondolatok, emberek, casey davis diabetes research connection nyek, tények közötti kapcsolatokat tartalmazza.

Például az embert egy bizonyos dalt hallgatva megmagyarázhatatlan szomorúság önti el, m ert ezt a dalt játszotta a rádió, mikor egy családtag halálhíre megérkezett. A pszichoanalízis kritikája gyakran vonja kétségbe, hogy a lelki élet nagy része tudattalan, azonban a kísérleti pszichológia irodalma bőségesen alátámasztja ezt Westen b. Kétoldali hippokampuszlézió esetén a kísérleti alanyok nagyon nehe­ zen tanulják meg, hogy két különálló esemény között casey davis diabetes research connection van, de érzelmi vála­ szuk azt jelzi, hogy a tudattalanban a két eseményt összekapcsolták Bechara és mtsai.

Amikor kísérleti alanyokkal küszöb alatti módon olyan ingereket közöltek, melyeknek érzelmi vagypszichodinamikai jelentésük volt, az nagymértékben befolyá­ solta a viselkedésüket, pedig az egyénnek magáról a stimulusról semmiféle casey davis diabetes research connection élménye nem volt Weinberger és Hardaway Az eseményhez kötött agyi poten­ ciálok vizsgálata azt mutatta, hogy az érzelmi töltésű szavak még tudatos felismerésük előtt más alfa-hullámokat váltottak ki az elektroenkefalográfon, m int a neutrális tölté­ sű szavak.

MuszajAnnyitEnni Jegyzetek

Egy vizsgálat során a klinikai team azt kutatta, milyen konfliktusok releván­ sak a beteg tüneteinek azonosítására. Azután kiválasztották azokat a szavakat, amelyek a konfliktust tükrözték, és mind küszöb feletti, mind küszöb alatti formában közölték őket a beteggel Shevrin és mtsai.

Másfajta válaszmintát találtak ott, ahol a sza­ vak tudatos kapcsolatban voltait a konfliktussal, és mást azoknál, amelyeknél a tudatta­ lan kapcsolat létét tételezték fel. A tudattalan rasszista hajlamokat kimutató tanulmányok különösen impozáns bizonyítékai a tudattalan szerepének az emberi interakciókban. A legtöbb adat az Implicit Asszociációs Tesztből származik, amelyben feketék és fehérek arcát pozitív és negatív jelzők kíséretében villantották fel Banaji és Greenwald A kutatók azt találták, hogy jóllehet a kísérleti alanyok arra törekedtek, hogy casey davis diabetes research connection olyan gyorsan társítsanak pozitív tulajdonságokat a fekete arcokhoz, mint a fehérekhez, képtelenek voltak erre.

Hasonló százalékok valószínűsíthetők társadalmi nem, szexuális orientáció, életkor, testsúly fogyatékosság és nemzeti hovatartozás tekintetében. A Az önbevallásos jellem­ zőkhöz fűződő asszociációk összehasonlításával értékelték a tudatos meggyőződéseket és preferenciákat. A politikailag határozadan résztvevők automatikus asszociációi egy héten keresztül megjósolták a tudatos meggyőződésekben és választásokban bekövet­ kezett változásokat.

A kutatók azt találták, hogy akik tudatosan határozatlanok voltak, tudattalan szinten gyakran már döntöttek. Felfigyeltek arra, hogy az emberek még fon­ tos politikai döntések esetén sincsenek tudatában tudattalanjuknak.

Megindokolják preferenciáikat, de ezek az indokok egyértelműen kitaláltak.

diabetes 2 féle nem-hagyományos kezelés mi viszi le gyorsan a magas cukrot

Amikor az egyén kontrollálja a nemkívánatos emléket, a csökkenő hippokampális aktivációhoz kapcsolódó prefrontális dorzolaterális aktiváció fokozódik. A felejtés mér­ tékét a prefrontális, a kérgi és a jobb oldali hippocampus-aktivációk határozzák meg.

Pszichés m eghatározottság Ahhoz, hogy kijelenthessük: a tünetek és a viselkedés a tudattalan folyamatok külső megnyilvánulásai, érintenünk kell a dinamikus pszichiátria harmadik alapelvét, a pszi­ chés meghatározottságot.

Beta Cells and Diabetes at UC Davis

A pszichodinamikai megközelítés azt állítja, hogy tudatosan kuszák vagyunk, ám tudattalanul kontrolláltak. Úgy éljük mindennapi életünket, mintha volna választási szabadságunk, ám valójában sokkal jobban korlátok közé vagyunk szorítva, m int gondolnánk. Életünket nagymértékben a tudattalanunk által írt forgatókönyv határozza meg. Nem véletlen sem az, hogy milyen házastársat válasz­ tunk, sem az, hogy milyen hivatás érdekel bennünket, sőt még az sem, hogy mivel tölt­ jük a szabadidőnket: mindez egymással kapcsolatban álló tudattalan dinamikai erők működésének eredménye.

Példának okáért egy fiatal nő a pszichoterápiája során jött rá, hogy azt a választá­ sát, miszerint orvos lesz, gyermekkora eseményei és az ő ezekre az eseményekre adott válaszai mélységesen befolyásolták.

Nyolcéves lehetett, amikor az édesanyja rákban meghalt. A kislányé tragédia tanújaként akkor gyámoltalan és erőtlen volt, és azt a döntését, hogy orvos lesz; részben az a tudattalan vágy determinálta, hogy úrrá legyen betegségen és halálon. H : Clinical Imaging in Neuropsychiatry. Tudatosan a medicinát egyszerűen elragadó, vonzó szakmának tartotta. A szabad akarat határai még nyilvánvalóbbak, mikor az emberi viselkedés szem­ beszökően szimptomatikussá válik.

A z az ember, aki csak akkor jut orgazmushoz, ha maszturbáció közben arról fantáziái, hogy egy túlfejlett izomzatú szadista megalázza, elveszíti szexuális fantáziái választásának szabadságát. A dinamikus szemléletű pszi­ chiáter ezekhez a tünetekhez úgy közelít, hogy tudja: egy tudattalan forgatókönyvhöz való alkalmazkodást jelentenek, s biológiai erők, korai kötődési problémák, védekezé­ sek, tárgykapcsolatok és a szelf zavarainak keverékéből kovácsolódtak össze.

Röviden: a viselkedés jelentést hordoz A jelentés ritkán olyan egyszerű és egyenes, mint az előző példa. Általánosabb, hogy egy viselkedés vagy tünet többfunkciós, és sokféle probléma megoldásául szol­ gál. Más szavak­ kal kifejezve, bizonyos viselkedések vagy tünetek időnként jellegzetes intrapszichés konstellációk következményeiként lépnek fel, míg más esetben egyéb okozati tényezők eredményeként.

Elegendő, ha megállapítjuk: a pszíchodinamikus nézet szerint az emberi viselkedés sokféle konfliktusos erő végeredményeként határozható meg, kezelése thrombophlebitis láb cukorbetegség sok eltérő, a valóság követelésének és a tudattalan igényeknek egyaránt megfe­ lelő működés szolgálatában casey davis diabetes research connection.

A lelki meghatározottság alapelve, noha lényegi, két dologra figyelmeztet. Először is, a tudattalan tényezők nem határoznak meg minden tünetet vagy minden viselkedést. Amikor egy Alzheimer-kórban szenvedő beteg elfelejti házastársa nevét, az valószí­ nűleg nem tekinthető elvétésnek. Ha egy részleges komplex szédüléses beteg rituális módon ki- és begombolja az casey davis diabetes research connection a roham aurájának idején, a tüneteket a temporális lebeny egyik izgalomban lévő központjának tulajdoníthatjuk.

A dinamikus nézetű pszichiáter feladata az, hogy kiválassza, melyik tünet, melyik viselkedés határozható meg dinamikai tényezőkkel, és melyik nem. A második figyelmeztetés olyan betegek­ kel szerzett tapasztalatból származik, akik semmiféle erőfeszítést nem tesznek viselke­ désük megváltoztatásának érdekében, mivel tudattalan erők passzív áldozatainak vall­ ják magukat.

A lelki meghatározottság koncepciójában jut tér a döntés számára. Lehet, hogy ez a tér szűkebb, m int amilyennek hinni szeretnénk, a változás iránti tuda­ tos igény mégis befolyásolja a tünetekből való kigyógyulást Applebaum Óva­ tosnak kell lennünk az olyan betegekkel, akik a pszichés determinizmusra hivatkozva igazolják, hogy betegek maradnak.

A m últ m int előjáték A dinamikus pszichiátria negyedik alapelve, hogy a felnőtt személyiség kialakulásában a csecsemőkor és a gyermekkor élményei döntő szerepet játszanak.

ECLIPSE – PreWorkout

Ha egy beteg a gyermekkori emlékeiről beszél, a dinamikai szemléletű pszichiáter nagyon figyelmesen hallgatja, tudván, hogy ezek az élmények fontos szerepet játszanak az adott időszak problémái­ ban. A dinamikus nézet szerint a gyermekkor eseményei voltaképpen gyakran állnak kapcsolatban azetiológiával és a patogenezissel. Bizonyos esetekben az olyan nyilván­ való traumák, m int amilyen az incesztus vagy a fizikális abúzus a felnőtt személyiség zavaraihoz vezetnek.

Ennél is gyakoribb, hogy a családon belüli krónikus, ismétlődő interakciós minta játszik nagy szerepet az etiológiában. A dinamikus szemlélet azt is figyelembe veszi, hogy a csecsemők és a gyermekek olyan erős szubjektív szűrőn keresztül észlelik a környezetüket, amely eltorzíthatja a körülöttük lévő emberek valós minőségeit Hasonlóképpen vannak gyermekek, akiket alkati okból nehéz felnevelni, legyenek a szülők bármilyen hatékonyak.

Vizsgálatok fedték fel, hogy az újszülöttekben néhány alkati temperamentum különíthető el Thomas és Chess Az a túlérzékeny gyermek, aki jól van egy nyugodt, visszafogott anyával, rosszul működhet feszült anya esetén.

Plasma E-selectin levels can play a role in the development of diabetic retinopathy

Casey davis diabetes research connection gyermekkori fejlődéssel foglalkozó elméletek mindig központi szerepet játszot­ tak a dinamikus pszichiátriában. Freud feltételezte, hogy az érés során a gyermek három alapvető pszichoszexuális szakaszon halad keresztül. E szakaszok mindegyike az orális, azanális és a genitális egy-egy testi területtel áll kapcsolatban, ahol - gon­ dolta Freud - a gyermek libidója vagy szexuális energiája koncentrálódik.

A környe­ zetből érkező trauma hatására vagy alkati tényezők következtében, esetleg mindkettő eredményeként a gyermek fejlődése az orális vagy az anális szakaszban elakad, és ennek következménye a felnőtt élet során fennmaradó fixáció. Stressz hatására a fel­ nőtt a fejlődés e primitívebb szakaszára regrediálhat, és megjelennek az erre a sza­ kaszra jellemző ösztönkielégülések mentális szerveződései.

Jóllehet Freud a felnőtt betegek pszichoanalízis alatti beszámolóját alapul véve a gyermekkori fejlődést retro­ spektív módon rekonstruálta, a későbbi korok pszichoanalitikus kutatói a fejlődést prospektíven, a közvetlen csecsemő- és gyermekmegfigyeléseken keresztül tanulmá­ nyozták. Ezeket az elméleteket részletesebben a 2. A bioetikus Alex Mauron hangsúlyozta, hogy a személyes identitás nem fedi a genomikus identitást Az azonos genomokkal ren­ delkező monozigóta ikrek egyénisége nagyon különböző.

fürjtojással kezelés cukorbetegség szenzor cukorbetegeknek

Szerencsére ez a redukcionis- ta trend a legjelentősebb kutatók részéről azt a visszahatást eredményezte, hogy nyoma­ tékosan kijelentették: a gének folyamatos össqátékban vannak a környezettel, és a DNS nem a végzetünk. Paradox módon a kortárs genetikai kutatás és az agyi plaszti- citás tanulmányozása megmutatta, hogy a géneket az egész élet során erőteljesen szabá­ lyozzák a környezetből érkező jelek Hymann Egy egyén genetikai adottsága befolyásolja azt, hogy milyen módon gondoskodnak róla, s ez a szülőktől, illetve más, a környezetben lévő személyektől származó fejlődési input viszont befolyásolja a genom további kifejeződését readout.

current topics in diabetes research a kezelés a cukorbetegség zeller és lemon

A kéreg, a limbikus rendszer és az autonóm idegrend­ szer közötti idegi összeköttetések a fejlődő szervezet speciális élményeinek megfelelő útvonalakká kapcsolódnak össze. A környezet és az ingerek állandó kapcsolati mintái­ nak következménye, hogy az érzelem és a memória-útvonalak összeköttetésben vannak egymással.

Áprilisi kép galéria

Az emlőskutatás különösen hasznos annak bemutatására, hogyan semlegesítik kör­ nyezeti hatások a genetikus tendenciákat. Úgy tűnt, ez a sérülékenység genetikus. Azonban amikor ezekhez a kölykökhöz rendkívüli mértékben gondoskodó anyákat helyeztek, a szepará­ cióra adott veleszületett sérülékenység eltűnt. Ezek cukorbetegség gyömbér majmok végül a majomtelep szo­ ciális hierarchiájának a csúcsára jutottak, s ez felveti, hogy a szuperanyák segítségével a fiatal majmok veleszületett érzékenységüket adaptív irányba tudták fejleszteni, ami képessé tette őket arra, hogy jobban hangolódjanak a szociális jelek észrevételére, és ezekre a jelekre úgy válaszoljanak, hogy az a hasznukra váljon.

Abban is hasonlóak, hogy kapcsolat van az indulatos agresszivitás és a szerotoninerg anyagcsere mértéke között Highly és mtsai. Casey davis diabetes research connection a kapcsolat a cerebrospinális folyadék CSF 5-hydroxyindoleecetsav 5- HIAA koncentrációja és az impulzív agresszió mértéke között Am az impulzív agresszivitási m inta kialakulásának öröklött hajlamát korai élmények, például a tár­ sas kötődéskapcsolatok lényegesen módosíthatják.

A kortárs csoport által nevelt maj­ mok liquor 5-HIAA sűrűsége állandó jelleggel alacsonyabb, m int azoké, amelyeket az anyjuk nevelt.

bejelentkezés a cukorbetegség kezelésében a cukorbetegség kezelése kortárs gyógyszerekkel

A szerotonint szállító gén 5H 11 promoter szakaszának vannak hosszúsági vari­ ációi, amelyek a z 5 H i i kifejeződés alléi variációját eredményezik. Ez azt a lehetőséget veti fel, hogy az alacsony 5HTT kifejeződés alacsony szerotoninerg működést eredményez. Bennett és munkatársai azt találták, hogy a liquor 5HIAA koncentráció mint a szerotonin txanszporter gén 5HTT működése nem különbözik az anyák casey davis diabetes research connection egyéneknél, míg a kortársak által casey davis diabetes research connection LS alléllal ren­ delkező majmok esetében szignifikánsan alacsonyabb a liquor 5-HlAA-koncentráció, mint azoknál, akikben LL alléi található.

Úgy tűnik, ha valakit az anyja nevel, az tom­ pítja az LS alléi szerotonin-anyagcserére való minden lehetséges káros hatását. Ez utóbbiak agresszivitási szintje az anyjuk által nevelt LL és LS majmokhoz hasonlóan alacsony, ami megint az anyai gondoskodás tompító hatására utal.

Az anyai hatás pufferoló szerepéről szóló adatok világosan jelzik, hogy a környezet hat a génekre. A kortársak által gondozott, LS alléllal rendel­ kező majmok több alkoholt fogyasztanak, mint a hasonló módon nevelt, de LL alléllal rendelkező majmok.

Ennek pontosan az ellenkezője volt igaz, ha a majmokat az any­ juk gondozta. Az LS alléi az LL-nél kisebb alkoholfogyasztást eredményezett. A kuta­ tók arra az eredményre jutottak, hogy az 5-H TT gén rövid allélja azoknál a rhesus majmoknál, amelyek korai gondozása kedvezőtlen körülmények között zajlott, pszi­ chopatológia kialakulásához vezet, de adaptív hatású lehet azon majmok számára, amelyeknél korai biztos kötődés alakult ki az anyával Suomi